Om tilbuddet

Boligerne ved Gammelmosen er et specialiseret helhedstilbud (Bo- og dagtilbud) til 24 voksne borgere med udviklingshæmning og psykiatriske diagnoser i alderen 18 år og op.

Boligerne ved Gammelmosen er et helhedstilbud efter ABL § 105, stk. 2 og § 104, hvor der bor 24 voksne borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Foruden deres udviklingshandicap, har de en eller flere diagnosticerede sindslidelse(r), som fx OCD, skizofreni, affektive psykose, angst, demens og/eller adfærdsudfordringer.

Enkelte borgere kan i perioder være selvskadende og have udadreagerende adfærd.

Borgerne har alle behov for fysisk og/eller verbal hjælp og støtte i varierende grad. Nogle har behov for hel eller delvis hjælp til hygiejne og egenomsorg samt behov for døgndækning.

Boligerne ved Gammelmosen består af 3 huse, hvor der bor hhv. 9, 9 og 6 borgere. Borgerne i de 3 huse er sammensat, så de matcher hinanden. Det gælder fx deres behov for hjælp, deres kompetencer og deres muligheder.  

Boligerne ved Gammelmosen er et Helhedstilbud. Derfor er der tilknyttet internt Aktivitetstilbud, som benyttes af borgere fra alle 3 huse. Ca. 2/3 af borgerne er på vores interne dagtilbud, mens de resterende er på eksterne tilbud.

Alle beboerne har individuelle strukturerer og aftaler, da de får mest ud af en forudsigelig hverdag. Alle har tilrettelagte ugeplaner, som indeholder almindelige gøremål, socialt samvær og aktiviteter. De deltager med støtte fra en medarbejder i det omfang, de kan. Det kan være som aktiv, iagttagende eller passivt deltagende.

Aktiviteter, som beboerne deltager i, er bl.a. forskellige spil som vendespil, puslespil, ludo, brug af iPad til spil, historier, musik., sanseaktivitet, Yoga, side by side cykling, Ridning, gåture, busture, sminkeaktivitet, massage, fester, sammenkomster, grillaftner og meget andet. Der arbejdes med aktiviteter på tværs af husene, ligesom der er tilknyttet en musikpædagog, som laver forskellige former for musiske aktiviteter.  

Vores pædagogiske tilgang tager afsæt i ”Den indsigtspædagogiske metode”, som tager udgangspunkt i en psykodynamisk referenceramme, og i foråret 2020 har vi igangsat undervisning i Neuropædagogik, hvor fokus er ”det hele menneske”, refleksion, brugerinddragelse og dialog.
Som udefrakommende er det meget svært at forstå Ovenfor markeret med rødt. Kan det skrives i et lettere sprog, på en enkelt linje, eller undlades? 

I Gammelmosen arbejdes der også ud fra en rehabiliterende/habiliterende tilgang, hvor borgerne opfordres og støttes, ud fra et helhedsperspektiv, til at bevare, forbedre og udvikle de fysiske, psykiske og sociale ressourcer og potentialer, de hver især har.
Et løbende og tæt samarbejde med borgernes pårørende og netværk, er en naturlig del af arbejdet og hverdagen i Boligerne ved Gammelmosen. Det er en medvirkende faktor til at understøtte borgernes trivsel. 

I Boligerne ved Gammelmosen er der mellem 55 – 60 ansatte, som rummer fastansatte medarbejdere, vikarer, studerende, elever samt ledelse.
Der er medarbejdere til rådighed for borgerne i tidsrummet kl. 07:00 – 22:30.
Desuden er der altid 2 vågne nattevagter, samt 1 vågen nattevagt til 1 borger med særlig behov.